ตัวแทนจำหน่ายที่จัดจำหน่ายโดยการเร่ขายจากที่ต่างๆ

และกำหนดให้ผู้บริการแสดงค่าบริการที่ให้บริการตามบัญชี ข. แนบประกาศ
รวม ๕๐ รายการ ตัวอย่างเช่น บริการกวดวิชา บริการกำจัดปลวก หรือแมลง บริการขนส่งผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจออนไลน
บริการจัดดอกไม้ บริการจ่ายเงินในจุดบริการ บริการซัก รีด อบ บริการตรวจตรวจโรคสัตว์ บริการ
ตัดเย็บเสื้อผ้า บริการเยียวยารักษาในสถานพยาบาล บริการรับส่งผู้โดยสาร แล้วก็บริการให้เช่ายานพาหนะ
ดังนี้ การแสดงราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์ตามบัญชี ก ตามประกาศฉบับนี้เว้นเสียแต่ไม่ให้ใช้บังคับ
กับตัวแทนจำหน่ายที่จัดจำหน่ายโดยการเร่ขายจากที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นการเร่ขายโดยใช้ยานยนต์ (ข้อ ๓ วรรคสอง)
รวมทั้งกำหนดให้การแสดงราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์หรือค่าสำหรับบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ให้แสดงราคา
ต่อหน่วย โดยราคาหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ว่าควรจะมีเลขอารบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่
แน่ชัดและก็เผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับเนื้อความหรือรายการที่แสดงพร้อมกันกับราคาขายหรือ
ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการจะต้องเป็นภาษาไทย แม้กระนั้นจะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ (ข้อ ๕ วรรคสอง)
แต่ การแสดงราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์จำพวกปิโตรเลียมรวมทั้งน้ำมัน
เชื้อเพลิง๔ ที่จัดจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเครื่องวัดน้ำมันเชื้อเพลิง จำเป็นต้องแสดงตัวเลขราคา
มีขนาดสูงไม่ต่ำลงยิ่งกว่า ๑๕ ซม. ไว้หน้าสถานีบริการ แล้วก็การแสดงราคาขายนั้น จำต้องตรงกับ
ราคาที่เจาะจงไว้ที่มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย (ข้อ ๖)
ในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์ชนิดตะกร้าของขวัญ ชุดจตุปัจจัย แล้วก็ชุดสังฆทานนั้น เว้นเสียแต่
จำเป็นจะต้องแสดงราคาจัดจำหน่ายปลีกของชุดรวมแล้ว ยังจะต้องแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย
จำนวนการบรรจุรวมทั้งราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ใส่อยู่ในชุดตะกร้าของขวัญ ชุดจตุปัจจัย
หรือชุดสังฆทาน และก็ค่าภาชนะใส่ด้วย (ข้อ ๗)
ในเรื่องที่ภาวะของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการไม่อาจจะแสดงราคาจัดจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์
หรือค่าสำหรับบริการไว้ที่ผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือรอบๆใกล้เคียงผลิตภัณฑ์นั้นได้ ให้ทำบัญชีแสดง
รายการสินค้าหรือบริการ และแสดงราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ แล้วก็จัดให้มีไว้ภายในที่
ที่เผยซึ่งผู้ใช้สามารถมองได้ (ข้อ ๘) ในเรื่องที่มีการเรียกเก็บค่าใช้สอยอื่นๆนอกจากราคา
ขายปลีกผลิตภัณฑ์หรือค่าสำหรับบริการ ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้ชัดแจ้ง
และก็ครบบริบรูณ์ โดยแสดงไว้พร้อมกันกับการแสดงราคาจัดจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์หรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ (ข้อ ๙) รวมทั้งในกรณี
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้สร้างหรือผู้นำเข้าได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่ฉลาก ภาชนะใส่ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่ผลิตภัณฑ์นั้น
ถ้าเกิดผู้แทนจำหน่ายมุ่งหวังจะขายในราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ไม่ต้องแสดงราคาขายใหม่ และก็ให้นับว่า
ผู้แทนจำหน่ายได้แสดงราคาจัดจำหน่ายปลีกแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดมุ่งหมายจะขายในราคาที่ไม่เหมือนกันกับราคาที่ได้
พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว จะต้องแสดงราคาจัดจำหน่ายปลีกใหม